Loading...

ALGEMENE VOORWAARDEN DONNY DE RIJKE FOTOGRAFIE


1 . DEFINITIES

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever waarop de Opdrachtgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Voor toepassing van deze voorwaarden wordt met de ‘Fotograaf’ de auteur van de foto’s en/of gemaakte beelden bedoeld, zijnde Donny de Rijke.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Fotograaf in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. ‘Foto’s’ en ‘gemaakte beelden’ behelzen al het geproduceerde materiaal door de Fotograaf, zij het digitale bestanden, negatieven, prints of elke andere vorm van fysiek of elektronisch materiaal wat reeds bestaat of nog in ontwikkeling is.
 4. Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en zijn directie.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij op voorhand schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Wanneer er sprake is van tijdsdruk, mag de Fotograaf geheel op eigen discretie, een mondelinge opdracht aannemen. In dit geval aanvaardt de Fotograaf geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in de uitvoering van de opdracht.
 7. Tenzij de Fotograaf op voorhand van de Opdrachtgever een schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen, wordt aangenomen dat de persoon, welke namens de Opdrachtgever de opdracht tekent en bevestigd, ook geautoriseerd is dit te doen.
 8. Wanneer het een beleid van de Opdrachtgever is om niet te vertrouwen op bevestigingen per email, moet hardcopy papierwerk worden geleverd. Wanneer geen papierwerk wordt geleverd, zal email als rechtsgeldig middel worden beschouwd.
 9. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 11. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  


2 . INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


3 . EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het door in het kader van de overeenkomst door Fotograaf geleverde blijft eigendom van Fotograaf totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Fotograaf gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door de Fotograaf geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Fotograaf veilig te stellen. 4. Voor het geval de Fotograaf zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Fotograaf en door de Fotograaf aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Fotograaf zich bevinden en deze terug te nemen.  


4. GEBRUIK

 1. De gebruikerslicentie wordt van kracht op het moment dat betreffende facturen zijn voldaan.
 2. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de gemaakte beelden voordat betaling is geschied zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
 3. Elke toestemming welke is gegeven voor eerder gebruik, wordt automatisch ingetrokken wanneer betaling niet is voldaan op de gestelde datum, of wanneer een opdrachtgever onder curatele komt te staan of een faillissement doormaakt.
 4. Waar dit in de overeenkomst niet is toegestaan, kan toestemming verkregen worden om gemaakte beelden voor andere doeleinden te gebruiken na betaling van een nader overeen te komen honorarium.
 5. Een schriftelijke overeenkomst dient te worden opgesteld voordat de gemaakte beelden gebruikt mogen worden voor andere doeleinden.
 6. Wanneer gebruik van beeldmateriaal leidt tot een schending van de gebruikersovereenkomst, zullen verdere kosten in rekening worden gebracht.
 7. Alle reproductie rechten welke worden verleend zijn enkel en alleen onder licentie waarbij geen gedeeltelijke of andere toepassing van het auteursrecht geïmplementeerd zal worden.
 8. In het geval van faillissement of overlijden van de opdrachtgever, of (betreffende een bedrijf) in het geval van een besluit, verzoek of bevel tot liquidatie of als deze onder toezicht wordt gesteld of een curator krijgt toegewezen, vervalt de licentie per direct.


5. EXCLUSIVITEIT

 1. Tenzij schriftelijk overeengekomen in de gebruikersovereenkomst en de factuur, bestaat er geen exclusiviteit ten aanzien van de gemaakte beelden door de opdrachtgever.
 2. De Fotograaf behoudt in alle gevallen het recht om de gemaakte beelden te gebruiken en/of te verkopen.
 3. Exclusiviteit zal redelijkerwijs niet worden weerhouden, maar slechts na een schriftelijke toestemming voordat de opdracht aanvaardt wordt.


6. KLANTEN VERTROUWELIJKHEID

 1. De fotograaf zal zich integer opstellen en geen informatie gebruiken, of aan derden verstrekken, welke hem is toevertrouwd in het belang van de opdracht, tenzij dit redelijkerwijs nodig is om de opdracht te kunnen vervullen.    


7. VERGOEDINGEN

 1. De Opdrachtgever zelf moet bepalen of hij/zij voldoende heeft gedaan om tegemoet te komen aan alle noodzakelijke rechten, vergunningen en toestemmingen welke nodig zijn om de reproductie van mensen, plaatsen of voorwerpen te realiseren.
 2. De klant erkend dat de Fotograaf geen garanties geeft of acties onderneemt om zulk genoemde rechten, vergunningen en toestemmingen te verkrijgen in relatie met het gebruik van namen, personen, merken of geregistreerde werken afgebeeld in het werk van de Fotograaf.
 3. De Fotograaf zal alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het verkrijgen van dergelijke toestemming indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen voorafgaand aan de opdracht. In alle andere gevallen is de Fotograaf door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle kosten, schades, claims en juridische kosten die voortvloeien uit het niet voldoen aan het verkrijgen van dergelijke verklaringen.
 4. De fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies of schade, voor gevolgschade van de winst of het inkomen hoe dan ook veroorzaakt, met inbegrip van nalatigheid door de Fotograaf, Donny de Rijke, hun werknemers of anderszins, en het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever te verzekeren tegen een dergelijk verlies of schade..


8 . BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling geschiedt 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in d e tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. De Fotograaf is gerechtigd extra kosten te berekenen in het geval dat een opdracht buiten de van te voren gestelde termijn valt, of wanneer een opdracht onvoorziene of extra kosten met zich meebrengt.  


9. RETOURBELEID

 1. Alle afdrukken en reproducties worden uitbesteedt aan derden, teneinde de verzendkosten tot een minimum te beperken. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig leveren van producten binnen de gestelde termijn.
 2. Ook is de Fotograaf niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen met betrekking tot reproductie of beschadiging van het geleverde werk. Deze verantwoordelijkheid valt onder eerder genoemde derde partijen.

10. LEVERINGSTIJD

 1. De  normale levertijd bedraagt 10 werkdagen vanaf het moment dat de fotograaf de bestelling plaatst bij de drukker.
 2. Levering is derhalve afhankelijk van het moment van bestelling en kan dientengevolge langer duren dan de genoemde 10 werkdagen.
 3. Bij de overdracht van beeldmateriaal naar de drukker moet rekening gehouden worden met onvoorziene omstandigheden, waar de fotograaf geen invloed op heeft.

11. ONKOSTEN

 1. Wanneer er extra kosten worden gemaakt of extra tijd moet worden besteedt aan een opdracht, als resultaat van een aanpassing van het origineel overeengekomen contract of anderszins. Dan zal de opdrachtgever garant staan voor de gemaakte extra kosten en vergoedingen bovenop de reeds afgesproken vergoedingen en kosten zoals overeengekomen in het originele contract.


12. AFWIJZING

 1. Tenzij een afwijzing vergoeding van tevoren is afgesproken , is er geen recht om te weigeren op basis van stijl of compositie.


13. ANNULERING & UITSTEL 

 1. Een reservering wordt als bevestigd beschouwd vanaf de datum van de bevestiging en daarvan uitgaande zal de Fotograaf, op zijn discretie, een vergoeding voor annulering of uitstel berekenen.


14. RECHT OP EEN KREDIET

 1. De Gebruikersovereenkomst vereist dat de naam van de fotograaf ‘Donny de Rijke’ zal worden afgedrukt op of op redelijke afstand dicht bij alle gepubliceerde reproducties van de foto(‘s). De fotograaf behoudt ook zijn wettelijke en morele recht om te worden vermeld, in de in artikel 9 van de Nederlandse Auteurswet of enige wijziging of herhaling daarvan vermelde omstandigheden.

 

15. LEVERING AAN DERDEN

 1. De gebruikersovereenkomst geldt alleen voor de opdrachtgever en het product vermeld op de gebruikersovereenkomst.

 

16. ELECTRONISCHE OPSLAG

 1. Productie voor gebruik zoals overeengekomen in de gebruikersovereenkomst uitgezonderd, kan het gemaakte beeldmateriaal niet worden opgeslagen of gearchiveerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
 2. Manipulatie van het beeld of het gebruik van slechts een deel van het beeld mag alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de fotograaf. Digitale gegevens worden opgeslagen door de fotograaf met dien verstande dat de fotograaf niet verantwoordelijk is voor de toekomstige integriteit van deze gegevens, of enige andere onmogelijkheid om gegevens uit het archief van de fotograaf te halen.

17. WORKSHOPS / CURSUSSEN

 1. Voor workshops geldt dat de betreffende factuur 2 weken voor aanvang van de workshop wordt verstuurd waarbij de betalingstermijn is vastgesteld op 14 dagen.
 2. Betalingen dienen binnen te zijn op de dag dat desbetreffende workshop aanvangt. Bij in gebreke blijven hiervan kan aan desbetreffende workshop niet worden deelgenomen. 
 3. In het geval van een workshop geldt dat een annulering minimaal één week voor aanvang van de desbetreffende workshop binnen dient te zijn. Na deze periode zal in principe geen restitutie meer plaatsvinden van het deelnamebedrag.
 4. Mocht een workshop om wat voor reden dan ook vanuit de fotograaf geen doorgang kunnen vinden, dan is de fotograaf verplicht om een vervangende docent, danwel restitutie van het deelnamebedrag te verlenen.

18. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door de Nederlandse Auteurswet van het Koninkrijk der Nederlanden.


19. VARIATIE

 1. Deze voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd, behalve door schriftelijke overeenkomst.